بیمارستان امام جواد ناغان
۱۴۰۰/۴/۲
امور مالي
نام و نام خانوادگی: عزیز الله رئیسی 
سمت: مسئول امور مالی
 

معرفی واحد:-واحد مالی بیمارستان از سال تاسیس (1386)تاکنون زیر نظر واحد مالی شبکه بهداشت ودر مان اردل فعالیتهای مالی خود را توسط کارشناسان امور مالی بیمارستان وشبکه به صورت هماهنگ با رعایت قوانین مندرج در آیین نامه های مالی ومعاملاتی دانشگاه شروع نموده است .
-مدیریت مالی مراکز درمانی تا حدودی مشابه شاهرگ حیاتی یک سیستم می باشد که نبود ویا عدم دقت در آن می تواند حیات سازمان را به مخاطره بیندازد.

شرح وظایف مسئول واحد:
الف-برنامه ریزی،هدایت،هماهنگی وکنترل فعالیتهای مالی در چهار چوب مقررات وقوانین موجود در آیین نامه ودستورالعملهای مصوب امور مالی.
ب-تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی وتحویل آن به واحد بودجه دانشگاه جهت تعیین دستورالعمل بود جه مصوب برای هر سال.
ج-ایجاد هماهنگی ونظارت بر پرسنل امور مالی برای انجام کلیه امور محوله .
د-پی گیری تخصیص های اختصاص یافته به امور مالی،ورابط بین بیمارستان وامور مالی دانشگاه.
ه-نظارت بر ثبت کلیه اسناد مالی در سامانه تعهدی نظام نوین مالی دانشگاه.
و-آماده سازی وجوابدهی به کلیه نامه ها واطلاعات خواسته شده از سوی دانشگاه ومعاونت درمان .

واحدهای زیر مجموعه:
الف- واحد درآمد
ب- دفتر داری وصدور سند
ج- دریافت وپرداخت
د- رسیدگی
ه- اموال
********************************

الف-واحد درآمد:

حسابداری به عنوان مهمترین وواقعیترین محل اخذ درآمد مبتنی بر اقدامات انجام شده برای بیمار در بیمارستان می باشد.
حسابداری عبارت است از محاسبه اقدامات انجام شده ،دریافت وجه،کنترل اسناد پرونده،ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای بیمه گر ،چک اسناد مالی بیمارستان(مانندکارپردازی،خریدها،پرداخت حقوق وکارانه وارسال اسناد) می باشد .

شرح وظایف مسئول درآمد:
-نظارت ،پیگیری وبررسی واحدهای درآمد زای بیمارستان شامل واحد صندوق ،ترخیص،داروخانه،رادیولوژی،آزمایشگاه ودیگر واحدهای درآمدزا.
- تهیه وآماده سازی میزان کار کرد پزشکان وکسر کسورات جهت پرداخت کارانه به پزشکان وپرسنل.
-آماده سازی هرگونه آمار درآمدی جوابدهی به نامه های رسیده از سوی دانشگاه ومعاونت درمان .
حسابداری درآمد محاسبات پرونده های بیماران بستری به تفکیک گروهای
1-بستری بیماران اورژانسی
2-بستری بیماران تحت نظر
3-بستری بیماران کلینیک ویژه  را انجام می دهد که در بسیاری از امور مشابه هم عمل می کنند.

زیر مجموعه های واحد درآمد:
1-رسیدگی وترخیص .
2-صندوق.
3-واحد اسناد.
4-واحد کسورات.
5-واحد جمع آوری بیمه ها ورسیدگی به اسناد

1-واحد رسیدگی وترخیص:
حاصل زحمات تمامی پرسنل بیمارستان در این واحد به نقطه پایانی خود می رسد ،با همکاری نهائی همکاران این واحد ومحاسبه هزینه ها بیمار از بیمارستان قابل ترخیص می باشد .
فرایندی که در این واحد صورت می پذیرد عبارت است از:
الف-تحویل پرونده :تحویل پرونده وبررسی آن به لحاظ کامل بودن مدارک وپیوستها .
ب-رسیدگی وکنترل پرونده قبل از ترخیص: لیست داروها وتجهیزات و.... پرونده قبل از ترخیص چک شده وچنانچه اشکالی مشاهده شد به بخش جهت رفع نواقص عودت می گردد.
ج-تنظیم صورتحساب :پس از کنترل ورسیدگی صورتحساب پرونده صادر می گردد.
د-تسویه حساب: همراه بیمار بعد از گرفتن صورتحساب به صندوق مراجعه نموده و پس از گرفتن قبض پرداختی وبرگ خروج، بیمار ترخیص می شود .
ه-کنترل مجدد پرونده: کنترل پرونده بعد از ترخیص وبررسی وباز بینی مجدد پرونده جهت کاهش خطا ورفع نقص احتمالی.

2-صندوق:
این واحد وظیفه دریافت مبلغ مربوط به کلیه اقدامات ثبت شده از جمله فرانشیز ویزیت ،دارو،آزمایش،رادیولوژی ،تزریقات،پرونده بستری وسرپائی و... را به عهده دارد که توسط سیستم کامپیوتری انجام می گیرد.
 
3-واحد اسناد:
واحد اسناد حسابداری درآمد مسئولیت گرد آوری اسناد داروخانه ،آزمایشگاه،رادیولوژی،ویزیت پزشکان،وپرونده های بستری وسر پائی و ومهر وامضاء مسئول فنی بیمارستان و... و تنظیم اطلاعات مربوط به سازمانهای بیمه گر را بر عهده دارد.حال زمان آن رسیده که هرآنچه راکه بیمارستان در جهت سلامت وبهبود بیمار هزینه کرده است ودر نهایت هزینه واقعی خدمات را با ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گر درخواست نماید .


اهم وظایف:
الف-تفکیک اسناد بیمه وتدوین سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به واحد های بیمه گر
ب-چک کردن نهائی کلیه اسناد جهت کاهش هر بیشتر کسورات.
ج-تحویل اسناد به مسئول فنی بیمارستان جهت مهر وامضاء اسنا د.
د-ارسال پرونده ها به همراه اسناد به کار شناسان بیمه جهت تایید .
ه-تحویل اسناد از کارشناسان بیمه وارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر.
و-تعیین اسناد ارسالی ووصولی جهت ثبت در سامانه سجاد وسیستم نظام نوین
ز-آنالیز صورتحساب درآمد بیمارستان در مورد واریزی سازمانهای بیمه گر ودرآمد فروش تعرفه وغیره جهت ثبت در سامانه سجاد 
تاریخ به روز رسانی: 1399/08/19
تعداد بازدید: 9121
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal